ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


 1.  

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн  материалаг  баазыг бэхжүүлэх, оюуны өмчийг эргэлтэнд оруулах, инновацийн дэд бүтэц бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх(технологи, бизнесийн инкубаторыг хөгжүүлэх, старт-ар компани байгуулах г.м.)

Хич. жилд

Сургуулийн захиргаа             

Эрдмийн зөвлөл

Салбарууд

 1.  

Магистр, докторын  сургалт, судалгааны  шинэ лаборатори байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх

Хич. жилд

Дотоодын хамтын ажиллагаанд

Салбарууд

 1.  

ЭШИ-ийн үйл ажиллагаанаас олох орлогыг нэмэгдүүлэх

2015 оны хичээлийн жил

Салбарын эрхлэгч нар болон эрдэм шинжилгээний алба

 1.  

ЭШИ-ны оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн бааз бий болгох, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын үр дүнгээр авсан оюуны өмчийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх, үнэлүүлэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, бизнесийн эргэлтэд оруулах

2015 оны хичээлийн жил

Салбарууд

А.Уранчимэг

 1.  

Соёл дурсгалыг авран хамгаалан, сэргээн засварлах, үнэлгээ тогтоон даатгалд хамруулах зэрэг судалгаа шинжилгээний ажлуудыг төсөлт ажил, мэргэжлийн дотоодын болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Жилийн турш

Д. Наранцацрал, Ю. Болдбаатар,

 1.  

Үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд бэлэн болсон судалгааны ажлын үр дүнгээр бизнесийн төсөл боловсруулах

2015/2016 оны хичээлийн жил

Сургуулийн Сургалтын төв

 1.  

Улсын чанартай суурь судалгаанд  оролцох

2015/2016 оны хичээлийн жил

Эрдэм шинжилгээний алба хамтран

 1.  

ШУТ сан болон гадаадтай хамтарсан төслүүдийг салбаруудад санал болгох төсөл боловсруулж оролцох

2014/2015 оны хичээлийн жил

Салбарын эрхлэгч нар

II. ГАДААД, ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР

 1.  

Гадаадын  их дээд, сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай  хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж, идэвхтэй хамтран ажиллах

Хич. жилд

Сургуулийн захиргаа                  

 1.  

Японы Олон улсын дээд сургуультай магистрын хамтарсан хөтөлбөр  (э-Бизнес) ба  (Бизнесийн удирдлага) хэрэгжүүлэх, элсэлт авах

Хич. жилд

Сургуулийн захиргаа

БУС

 1.  

Хөрш орнуудын их дээд сургуультай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах

Хич. жилд

Сургуулийн захиргаа

Салбарууд

 1.  

Гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж, өөрийн  сургуулийн  залуу багш нарыг  магистрын болон докторын  сургалтанд хамруулах

Хич. жилд

Сургуулийн захиргаа

Салбарууд

 1.  

Профессор, багш нарыг сонгон шалгаруулж  гадаадад богино хугацааны сургалтанд хамруулах

Хич. жилд

Сургуулийн захиргаа

Салбарууд

 1.  

 Эдийн засгийн менежментийн удирдлагын их сургуулиудын холбооны  их хуралд  сургуулийн төлөөллийг оролцуулах

12 сард

Сургуулийн захиргаа

Салбарууд

 1.  

Олон улсын CEEMAN байгууллагын хурал, семинарт профессор багш нарыг оролцуулах

4, 9 сард

Сургуулийн захиргаа

Салбарууд

 1.  

Гадаадын судалгааны лабораториудтай хамтран ажиллах, туршлага судлах

2015/2016 оны хичээлийн жил

Салбарын эрхлэгч нар

А.Уранчимэг

 1.  

ШУТ сан болон гадаадтай хамтарсан төслүүдийг салбаруудад санал болгох төсөл боловсруулж оролцох

2015-2016 оны хичээлийн жил

Салбарын эрхлэгч нар

 1.  

Гадаад дотоодын их дээд сургууль, байгууллагуудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах

2015/2016

оны хичээлийн жил

Эрдэм шинжилгээний алба

 1.  

ОХУ, Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд оюутан явуулах

2015 он

салбар

 1.  

Тайвань, Үндэсний Чин-Юу технологийн их сургууль хамтарсан  хөтөлбөрийн хүрээнд туршлага судлах, биенесийн удирдлагын дувэль хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээ хийх.

2016 он 3 сар

А.Уранчимэг

Т. Батдолгор

 1.  

БНСУ-ын Чонбук Үндэсний их сургуулийн бизнес болон гадаад худалдааны сургуультай хамтран ажиллах, багш солилцоо, семинар солицооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Чонбук Их сургуулийн олон улсын хамтын ажиллагаа боловсрол хариуцсан про-ректор Ким, Мин Хоу

2016 он 3-5 сард

А. Уранчимэг

Vice president for international Cooperation and Education Pro.f

Kim, Min-Ho

Г. Баттүвшин

 1.  

Америкийн Монгол судлалын төвтэй хамтран Америкийн Монгол судлаач 3-4 курсын  20-25 оюутаныг урьж 10-14 хоног “ Соёлын солилцооны хөтөлбөр”  хэрэгжүүлэх

2016оны

7-8 сард

А.Уранчимэг

Д.Наранцацрал

Н. Галиймаа

ACMS-ийн суурин захирал

Марк А.Тассэ

Соёлын өвийн зохицуулагч

Доктор Жулиа Кларк

 1.  

American University Монгол дахь сургуулийн гадаад хэлний институтын багш нараас сайн дурын гадаад багш ажиллуулах,  хамтран сургалт явуулах

2016 оны 1-2 сараас

А. Уранчимэг

Луан Мелори

 1.  

SPMC, CPC, ECMI Сингапурын үндэсний чанарын байгууллагтай хамтран олон улсын сургалт зохион байгуулах.

2016-2017

МВА

George Wong

A.Уранчимэг

 1.  

Буриадын Их Сургуулийн Эдийн засаг менежментийн тэнхимтэй хамтран багш солилцооны хөтөлбөр 2016 оны  2-5 сард хэрэгжүүлэх.

2016-2017

А. Уранчимэг

Д. Биндиряа

 1.  

ШУТИС-ийн БАТС-ийн болон Буриадын Их Сургуулийн ЭЗМС, Өвөр Монголын Их сургуулиудтай хамтран олон улсын ЭШ бага хурал зохион байгуулах.

2016-6 сарын30-7-р сарын 03 хооронд

А. Уранчимэг

Д. Биндиряа

Б. Баттүвшин

III.БУСАД АЖИЛ

 1.  

БАТС-ийн веб хуудсын мэдээллийн баазыг шинэчлэх, хариуцан ажиллах

Хич. жилд

Сургалтын мастер

А.Уранчимэг

С.Урнаа

 1.  

Үр дүнгийн менежментийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2015-2016 оны хичээлийн жилд профессор багш нарын Б, В цагийг дүгнэх

Хичээлийн
 жилд

Захирал

Г. Баттүвшин

 1.  

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтай холбоотой ШУТИС, БАТС-ийн бүх үйл ажиллагаанд  идэвхтэй оролцох

Хичээлийн жилд

Салбарын бүх багш

 1.  

Компаниудтай хамтран гэрээт ажил гүйцэтгэх

2015 оны хичээлийн жил

А.Уранчимэг

Салбарын эрхлэгч нар

 1.  

Монголын бүтээмжийн төвтэй хамтран 2-4 сургалтанд  БАТС-ийн багш нарыг хамруулах

2015-2016 оны хичээлийн жилд

А.Уранчимэг

 1.  

Байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Азийн Бүтээмжийн Байгууллагатай хамтран доорх чиглэлүүдээр менежментийн зөвлөх үйлчилгээ явуулах. Багш нараа сургалтанд хамруулах

/Австрали, Япон, Сингапур, Монгол зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллана/

2015-2017 оны хичээлийн жилд

А. Уранчимэг

 1.  

 

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:                           СХХА-ны мэргэжилтэн

                                                                           А.Уранчимэг