Сургалтын хэлбэр


Зэргийн сургалтын зохион байгуулалт

 

Үзүүлэлт

Доктор

Магистрын хос хөтөлбөр

Удирдлагын магистр

Магистр

Эхлэх хугацаа

II, IX сар

II, IX сар

II, IX сар

II, IX сар

Дипломын зэрэг

Доктор

Хос диплом

MBA

Магистр

Хичээлийн жил, кр

3 жил, 60 кр

2 жил, 50кр

2 жил,36 кр

2 жил,36кр

Сургалтын агуулга

Модуль

Модуль

Модуль

Хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

Эчнээ

Өдөр, эчнээ

Өдөр, эчнээ

Өдөр

Зорилтот бүлэг

Судлаачид

Глобал зах зээлд ажиллах, карьер ахих, гадаад их сургуульд боловсрол эзэмших

Удирдах ажилтнууд, карьер ахих, хувийн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэх

Нийтэд