Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

 

Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээний ажлын судалгаа

Ажлын нэр

Гүйцэтгэсэн хугацаа

Удирдагч, оролцогчид

Үр дүн

1

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийн Үндэсний сайн дурын илтгэл

2018 оны 10 сараас 2019 оны 6 сар

Г.Баттүвшин нарын 4 хүн

Монгол улсын ТХЗ 2030 -н хүрсэн үр дүн, шалтгаан , ирээдүйд хийгдэх зорилго, үйл ажиллагааны төлөвлөлт. үнэлгээ

2

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, Эдийн засгийн загвар, онол арга зүй, орон зайн төлөвлөлт Бодлогын судалгаа

2018 оны 9 сараас 11 сар

Г.Баттүвшин ҮХГ-ын зөвлөхүүд

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн үнэлгээ, хууль эрх зүйн орчны судалгаа, бүсчилж хөгжүүлэх онол арга зүй, гадаад улс орны туршлага

3

Сүхбаатар аймгийн хөгжүүлэх хэтийн зорилт боловсруулах (2018 – 2028)

2018 оны 7 сар 2019 оны 7 сар

Г.Баттүвшин нар

Дэлхийн ТХЗ, Монгол Улсын ТХҮБ, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого,

зэрэг улсын хэмжээний томоохон бодлогын баримт бичигт суурилан

“Сүхбаатар аймгийн 2028 он хүртэлх хэтийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулахад оршино.

4

Увс аймгийн хөгжүүлэх хэтийн зорилт боловсруулах (2018 – 2028)

2018 оны 9 сар 2019 оны 6 сар

Г.Баттүвшин

Т.Ууганбаяр,

Ч.Баасандаш, М.Банзрагч

зэрэг

Аймгийн тэргүүлэх чиглэл, гол зорилго, зорилт, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хэмжих гол шалгуур үзүүлэлт, 2021, 2025 он хүртэлх зорилтот түвшин, зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар бодлогын зөвлөмж боловсруулсан.

5

Хөдөлмөрийн зах зээлийн шинжилгээ

2018 оы 4 сар 2018 оны 8 сар

Г.Баттүвшин

М.Банзрагч

зэрэг

 

Хүн амын өсөлт болон салбаруудын ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн хөдөлмөрийн зах зээлийн шинжилгээ хийх, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийг тэнцвэржүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүүг багасгах, дунд хугацаанд хамгийн их эрэлттэй ажил мэргэжлийг тодорхойлох талаар санал боловсруулах

6

Дундговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн

хөтөлбөрийн эцсийн үнэлгээ (2002-2018)

2018 оны 5 сар 2018 оны 6 сар

Г.Баттүвшин нар

Энэхүү үнэлгээ нь төсөл төлөвлөсөн үр дүндээ хэрхэн хүрсэнийг үнэлж, төслийн үр өгөөжийг тогтвортой

болгох талаар сургамж, зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдсэн.

7

Монгол Улсын Хөгжлийн санхүүжилтийн үнэлгээ

2017 оны 4 сар 2017 оны 12 сар

Г.Баттүвшин нар

Тус улсын санхүүгийн хуваарилалт, түүний хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, үр дүнд оруулж буй хувь нэмэр, үндэсний, салбарын болон орон нутгийн төлөвлөгөө, бодлогод хэрхэн тусгагдсаныг харуулсан хөгжлийн санхүүжилтийн урсгалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх, ялангуяа, энэхүү хүрээг ашиглан хөгжлийн бодлого болон ТХЗ-д чиглэсэн санхүүжилтийг оновчтой ашиглах, шинэ эх үүсвэрийг бүрдүүлэх талаар санал боловсруулсан;

8

Байгалийн тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэр дээр экологид тулгуурласан бизнес ба аялал жуулчлалыг дэмжих механизм, арга зүй 

2017 оны 12 сарын 31 2019 оны 9 сар

Г.Баттүвшин

М. Банзрагч, Б.Цэцгээ

Ногоон эдийн засгийн зарчимд суурилсан тус улсуудын тусгай хамгаалалтын газар нутаг дах системийн тогтвортой хөгжлийн эдийн засаг-зохион байгуулалтын механизм, арга зүйн боловсруулалт, хөгжлийн болон нийгмийн хамтын ажиллагааны онолын үндэс ба механизм, арга зүй боловсруулагдана.

9

Агаар сансрын механик инженерийн боловсрол ба агаарын тээврийн үйлчилгээ, хүрээлэн буй орчны хяналт шинжилгээнд ашиглах нисэх аппарат бүтээж нэвтрүүлэх

2015 оны 1 сараас 2018 оны 5 сар

Ч.Баасандаш нарын 12 хүн

Тайлан, нисгэгчгүй нисэх аппаратын 2 прототип загвар, ЭШ-ний 8 өгүүлэл

10

Монгол улсын Дээд боловсролын салбарын өнөөгийн байдлын судалгаа, “Судалгааны их сургууль” үндэсний хөтөлбөр боловсруулах нь

2016 оны 2 сарын 25-аас 2017 оны 12 сарын 30

Л.Оюунцэцэг

Судалгааны их сургууль үндэсний хөтөлбөр 2018 оны 10 сард батлагдсан

11

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй Цахим эрүүд мэнд төсөл: Компьютер хэрэглээний анхан дунд шатны түвшиний сургагч багш бэлтгэх

2019.05.10-06.23

Ж.Ганчимэг

90 сургагч багш бэлдсэн, 2 сурах бичиг хэвлүүлж, Оюун өмчид бүртгүүлсэн

12

Assessment of employment benefits under unemployment insurance and social welfare

2015

Matthias Meissner, Д.Даваасамбуу, Bodil Warming, Д.Биндиряа

Ажилгүйдлийн нийгмийн даатгалын сангаас болон нийгмийн хамгааллын хүрээнд олгогддог тэтгэмж, төлбөр, зардлын үнэлгээг авч үзэж үр ашигтай болгон сайжруулах хувилбарууд боловсруулсан.

13

Impact of changing labor markets in Mongolia on social protection in the context of increasing informality of the labor market

2015

Slee Laurence Donald, Д.Даваасамбуу, Bodil Warming, Д.Биндиряа

Албан бус салбар, хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй уул уурхайн салбар луу чиглэж байгаа үйлдвэржилтийн бодлого нь хөдөлмөрийн зах зээлд өөрчлөлт авчирч, нийгмийн хамгаалалд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж байна. Эдгээр нөлөөг үнэлж судлаач, бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад зориулан гаргав.

14

Assessment of health insurance benefits with specific reference to the poor and vulnerable

2015

Slee Laurence Donald, Д.Даваасамбуу, Bodil Warming, Д.Биндиряа

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох тусламж, үйлчилгээний төлбөр, зардлын үнэлгээг хийхдээ ядуу болон эмзэг бүлгийг онцгойлон авч үзэх зөвлөмж боловсруулсан нь тэдгээр хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалахад тустай боллоо.

15

Options on rationalising social welfare in Mongolia

2015

Bazlul Haque Khondker, Д.Биндиряа, Ц.Эрдэнэчимэг, Bodil Warming

Төрөөс үзүүлж байгаа нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 80 гаруй нэр төрлийг төрөлжүүлэн багасгах, нийгмийн халамжийн сангийн ачааллыг бууруулах, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй болгох санал боловсруулсан.

16

Supporting Social Protection Reform in Mongolia

 

Bazlul Haque Khondker, Д.Биндиряа, Ц.Эрдэнэчимэг, Bodil Warming

Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг бэлэн мөнгөөр олгож байгаа байдал, холбогдох дэд бүтэц, хүний нөөц, чадавхийг бэхжүүлэх шаардлага, түүнд тавих хяналт, төсөвтэй нийцэж буй байдалд өгсөн үнэлгээ нь үйлчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн.

17

ЗТХЯ-ны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ өгөх суурь судалгааны төсөл

ЗТХЯ, 2017

Ж.Ганчимэг, О.Тамир, Цолмон.....

Хэрэглэгчийн судалгаа хийгдсэн.

18

Өмнөговь аймгийн нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны нөхцөл байдлын суурь судалгаа

Өмнөговь амйгийн ЗДТГ, 2016

Н.Мөнхөө, Ж.ганчимэг, М.Бурмаа, Ц.Мөнхүх, Нямхүү.....

Суурь судалгаа хийгдсэн.

19

Зөвлөх үйлчилгээний төсөл,  MNS 6387-4:2016 стандарт MNS 6632:2016  стандарт

ЗТХЯ, 2015-2017

Ж.Ганчимэг, Д.Ариунбаатар___

Монгол улсын стандарт боловсруулагдсан.

20

Улаанбаатар хотын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний сүлжээ төлөвлөлтийг оновчлох санал боловсруулах суурв судалгааны төсөл

2017,  НТГ, УБ смарт, ММЗИХ   

Ж.Ганчимэг, Ц.Мөнхсүх, Нямхүү, Баянжаргал....

Суурь судалгаа хийгдсэн.

21

Бэлчээрийн удирдлагын төсөл, Шинжлэх ухаан технологийн төсөл

Бэлчээрийн удирдлагын төв, 2017

Ж.Ганчимэг, Ж.Эрдэнэбат...

Чадамжинд суурилсан сургалт зохион байгуулсан.