Номын сангийн үйлчилгээ

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сангийн үйлчилгээ

1. Төрийн 6 сургууль номын сангаа хамтран ашиглах шийдвэрийн хүрээнд бусад сургуулийн уншигчид ШУТИС-ийн      номын сангаар хэрхэн үйлчлүүлэх вэ? https://youtu.be/uwGmJMNJT5Q

2. ШУТТНС-ийн ажиллах цагийн хуваарь https://youtu.be/j5q7VV6oW_Q 

3. ШУТИС-ийн нномын сангийн мэдээллийн санг хаанаас, хэрхэн үзэх вэ? https://youtu.be/9_9rB1YHif0 

4. ШУТИС-йн номын сангийн элекрон каталогоос ЦАХИМ МАТЕРИАЛ үзэх заавар https://youtu.be/0qBftdc_yYI 

5. Номын сангийн үйлчилгээ /файл хавсаргав/

6. Бүтээлийн хуулбарлалт шалгах програмын ашиглалт, хэрэглээ /файл хавсаргав/